درباره ما

مجموعه کیمیا حسابان کارا با هدف ایجاد سازمان دهی به تمامی عوامل حسابداری شرکت ها و ...
مجموعه کیمیا حسابان کارا با هدف ایجاد سازمان دهی به تمامی عوامل حسابداری شرکت ها و ... گزارش‌های با هدف خاص جهت بررسی موارد خاص و برای مصارف خاص تهیه می‌شوند. عمده این گزارش‌ها عبارتند از گزارش‌هایی که برای مدیران شرکت تهیه می‌شوند که ممکن است روی فعالیت خاص واحد اقتصادی تمرکز داشته و بسیار تفضیلی باشد ویا گزارشی که در تعقیب پرونده‌های قضایی توسط بازرسان دادگستری تهیه می‌شود یا اظهارنامه مالیاتی که استفاده‌کننده آن سازمان امور مالیاتی است.
تلگرام

در تلگرام با ما باشید

JOIN CHANNEL بستن